א. כללי ותנאי השימוש באתר:

 1. ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של “שיווק מוצרי ההתיישבות”.
 2. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר שיווק מוצרי ההתיישבות ניתן לפנות למוקד פניות לקוחות
  026524242
 3. אתר שיווק מוצרי ההתיישבות הינו אתר אינטרנט במסגרתו תוכלו לבצע הזמנת מוצרי מזון ומצרכים
  אחרים המשווקים שיווק מוצרי ההתיישבות.
 4. שיווק מוצרי ההתיישבות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ”י שקול
  דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר,
  לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי שיווק מוצרי ההתיישבות, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם
  מתבקשים מעת לעת כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.
 5. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר.
 6. שיווק מוצרי ההתיישבות רשאית לערוך סקרי שביעות רצון מעת לעת על מנת לשפר את השירות
  שהיא מעניקה ללקוחותיה. סקר שביעות רצון יכול שיהיה בהודעת SMS במייל ו/או בטלפון והפרטים
  שהלקוח מוסר בעת ההזמנה ישמשו את הרשת לשם ביצוע הסקר

ב. הרשאים לקנות באתר שיווק מוצרי ההתיישבות”:
1.כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל,
המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה ונמצאים בטווח שירות
המשלוחים
.2 למרות האמור לעיל, אתר “שיווק מוצרי ההתיישבות” שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין
מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות האתר, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי
שיקולה הבלעדי של שיווק מוצרי ההתיישבות וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

 1. רכישה של משקאות משכרים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. קבלת משלוח המכיל
  משקאות משכרים דורשת נוכחות של הלקוח בבית בעת קבלת המשלוח, וזיהויו בתעודת זיהוי או באמצעי
  זיהוי אחר. 
  ג. אזור פעילות אתר “שיווק מוצרי ההתיישבות” 
 2. השירות שניתן במסגרת אתר “שיווק מוצרי ההתיישבות” מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים
  ומתעדכנים מעת לעת
  .2 מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם שיווק מוצרי ההתיישבות אפשרית אך ורק כאשר הכתובת
  המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת
  המונעת אספקת מוצרים כאמור.

ד. שעות הפעילות באתר שיווק מוצרי ההתיישבות: 
1.הזמנה באתר שיווק מוצרי ההתיישבות אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת
לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה תתאפשר, וזאת בהתאם למועדים מהם ניתן לבחור
באתר במהלך תהליך ההזמנה.
2.שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן: ימים א’ – ה’ : 9:00 – 16:00.

 1. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות
  פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של שיווק מוצרי
  ההתיישבות.
  ה. המוצרים הנמכרים באתר שיווק מוצרי ההתיישבות:
  .1 באתר שיווק מוצרי ההתיישבות נמכרים מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים לסוגיהן, והכל כמפורט
  כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר
  2אתר שיווק מוצרי ההתיישבות רשאי לשנות בכל עת לפי ראות עיניו את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים
  המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת
  המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר שיווק מוצרי ההתיישבות יקבע מעת לעת על פי שיקול
  הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות
  באופן כלשהו את שיווק מוצרי ההתיישבות
 3. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר שיווק מוצרי ההתיישבות, לא תתאפשר רכישה
  סיטונאית של המוצרים. אתר שיווק מוצרי ההתיישבות שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות
  והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית. מובהר כי רכישה של מעל 50
  יחידות של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של מנהל אתר שיווק מוצרי ההתיישבות
  ו. מחירי המוצרים:
  .1 מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי
  שיווק מוצרי ההתיישבות, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה
  הבלעדי.
 4. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף.
 5. חיוב המזמין בגין מוצרים הנשקלים יהא בהתאם למשקל המוצרים בהתאם לשקילתם בפועל על ידי
  שיווק מוצרי ההתיישבות. יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין הינו מתבצע עפ”י הערכת
  המשקל של המוצרים הנשקלים המוזמנים. לתשומת לב המזמין, מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים
  ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, ולפיכך
  החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למזמין ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.
  5.מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

ז. התשלום:

 1. התשלום באתר שיווק מוצרי ההתיישבות יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת
  מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע
  התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.
 2. על אף האמור לעיל, שיווק מוצרי ההתיישבות, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או
  אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים
  מכרטיס אשראי.
  3 שיווק מוצרי ההתיישבות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי
  שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.
  ח. דמי משלוח:
 3. הזמנה באתר שיווק מוצרי ההתיישבות תחייב את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור
  דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום
  ההזמנה.
 4. שיווק מוצרי ההתיישבות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול
  דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
  ט. אספקת המוצרים למען המזמין:
 5. מוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי שיווק מוצרי ההתיישבות למען כמבוקש על ידי המזמין,
 6. מובהר כי אתר שיווק מוצרי ההתיישבות יציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלו באותה
  עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
 7. שיווק מוצרי ההתיישבות כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא
  תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, שיווק מוצרי ההתיישבות אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים
  בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי
  חברת שיווק מוצרי ההתיישבות בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק
  לא יחויב.
  4.מובהר בזאת, כי לקוח אשר הזמין מוצר מסוים והמוצר אינו זמין במלאי, הרשת תעשה כמיטב יכולתה
  על מנת לספק לו מוצר חלופי זהה. מוקד שירות הלקוחות יעשה ניסיון לפנות אל הלקוח על מנת לקבל את
  הסכמתו לאספקת המוצר החלופי. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, הרשת תספק מוצר חלופי ללא אישור
  הלקוח.
 8. אי עמידת אתר שיווק מוצרי ההתיישבות במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל
  דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.
 9. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה שיווק מוצרי
  ההתיישבות ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

י. החזרת מוצרים:

 1. במידה ובמשלוח הגיעו מוצרים פגומים , שיווק מוצרי ההתיישבות תאפשר ללקוח לקבל זיכוי כספי
  או לקבל מוצר חלופי בהזמנה הבאה .
 2. מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוותו
  לחשבונית בעת האספקה.
 3. החזרת מוצרים כאמור בסעיף לעיל, תתאפשר עד שבועיים מתאריך קבלת ההזמנה כנגד חשבונית
  בלבד
 4. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו
  על ידי שיווק מוצרי ההתיישבות.
 5. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע
  על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור
  מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.
  6.מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את
  החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
 6. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור בסעיף 7 לעיל, תחייב את המזמין
  בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח.

יא. ביטול ושינוי הזמנה:

 1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של שיווק מוצרי ההתיישבות שתעשה
  כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין .
 2. ביטול הזמנה יתאפשר אך ורק עד ל-12 שעות לפני מועד האספקה, במידה ומועד האספקה הינו פחות
  מ12שעות, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה
  זה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו.
  3.לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך
  ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.
 3. שינוי או עדכון הזמנה יתבצע דרך מוקד שירות הלקוחות. ביטול הזמנה יתאפשר טלפונית דרך שירות
  מוקד הלקוחות עד 12 שעות לפני מועד ההזמנה.
  .5 יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק
  הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב
  התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות אתר שיווק מוצרי ההתיישבות, כפי שתקבע מעת לעת

.
יב. מבצעי מכירות:

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים באתר שיווק מוצרי ההתיישבות במסגרת מבצעים לחברי מועדון וללקוחות
  ולקידום מכירות.
 2. במידה ואתר שיווק מוצרי ההתיישבות יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד
  כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע
  הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין.
  בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל.
  יג. אבטחת מידע:
 3. אתר שיווק מוצרי ההתיישבות מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את
  המידע באתר זה.
 4. חברת שיווק מוצרי ההתיישבות ,לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש
  לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את
  סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.
  יד. פרטיות: 
 5. שימוש באתר שיווק מוצרי ההתיישבות מאשר את הסכמת המשתמש בו להיכלל במאגר מידע. אתר
  שיווק מוצרי ההתיישבות ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דוור ישיר, לרבות
  בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית למטרות קידום מכירות, שיווק כיוצ”ב.
 6. מידה והינכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר שיווק מוצרי
  ההתיישבות בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 7. אתר שיווק מוצרי ההתיישבות יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות
  דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים, והקשר עימכם, לצורך
  דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי כיוצ”ב לצד ג’ אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד
  שמידע זה לא יזהה את זהותו של המזמין.
 8. שיווק מוצרי ההתיישבות תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי
  ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

טו. קניין רוחני:

 1. הקניין הרוחני בשיווק מוצרי ההתיישבות, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר
  ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים כיוצ”ב , שייכים בלעדית
  לשיווק מוצרי ההתיישבות.
 2. זכויות הקניין הרוחני של שיווק מוצרי ההתיישבות כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של
  האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים
  וכל חומר אחר המצוי באתר .
 3. שיווק מוצרי ההתיישבות שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר
  כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 4. מובהר בזאת, כי שיווק מוצרי ההתיישבות המזוהה ע”י שימוש בסימן המסחרי הכולל את השם “שיווק
  מוצרי יש”ע “ו/או שיווק מוצרי ההתיישבות , שייכים באופן בלעדי על כל הכרוך בכך לשיווק מוצרי
  ההתיישבות , כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.
 5. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך
  ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.
  תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
 6. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק
  ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה
  לכך משיווק מוצרי ההתיישבות מראש ובכתב.

טז. סמכות שיפוט :
על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות
השיפוט הייחודית
הינה נתונה לבתי המשפט בפתח תקווה.

עגלת קניות
צמצם את העגלה
0